Sam Visham Gunankhand Ki Sankhya

सम, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना

Abhajya Gunankhand Evam Bhajak Ki Sankhya

अभाज्य गुणनखंड, भाजक एवं उनकी संख्या ज्ञात करना

Bhajya Bhajak Bhagfal Sheshfal

भाग – भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल

Gunaj aur Gunankhand

गुणज और गुणनखंड, भाजक

Shoonya Ki Sankhya Gyat Karana

शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करें – short trick

Purn Varg Ke Sath Purn Ghan

ऐसी संख्याएँ जो पूर्ण घन के साथ पूर्ण वर्ग भी हैं

Hardy Ramanujan

हार्डी-रामानुजन संख्या

Purn Ghan

पूर्ण घन – Perfect Cube – घनमूल

Purn Varg

पूर्ण वर्ग – Perfect Square – वर्गमूल